PRAVIDLÁ
spotrebiteľskej
SÚŤAŽE

Chcem súťažiť
Súťažíme od 1. 10. do 30. 11. 2023.
Chcem súťažiť
Súťažíme od 1. 10. do 30. 11. 2023.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Štatút „Sprav si radosť a vyhraj s Camel“

Štatút propagačnej akcie s názvom „Sprav si radosť a vyhraj s Camel“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž“)

 1. Usporiadateľ a Organizátor 

Usporiadateľom propagačnej akcie je spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., so sídlom: Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811, DIČ: 2021888033, zaregistrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je reklamná agentúra Socialsharks s.r.o., so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČO: 01417070, DIČ: CZ 01417070, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206086 (ďalej len “organizátor”).

Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

 1. Účel

Cieľom akcie je podpora výrobkov z portfólia usporiadateľa, ktorými sú tabakové výrobky značky Camel.

Cieľom akcie je motivovať dospelých konzumentov/spotrebiteľov, ktorí sú fajčiarmi, k výberu a nákupu tabakových výrobkov tejto značky. Zároveň je cieľom akcie informovať širokú fajčiarsku verejnosť o tejto značke tabakových výrobkov.

 1. Trvanie

Trvanie akcie je od 01. 10. 2023 do 30. 11. 2023. Žrebovanie výhercov prebehne celkom v štyroch kolách súťaže: 16.10., 30.10., 13.11. a 1.12.

 1. Spôsob informovania o súťaži

Informovanie o akcii sa uskutoční prostredníctvom komunikačných nosičov usporiadateľa, ktoré budú umiestnené výlučne v miestach predaja tabakových výrobkov v zapojených prevádzkach v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, v znení neskorších predpisov.

 1. Podmienky účasti v akcii

Do akcie sa môže zapojiť výlučne fyzická osoba, fajčiar s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia do akcie (ďalej tiež ako „účastník/účastníci“ alebo „spotrebiteľ/spotrebitelia“ alebo „súťažiaci“, neskôr „výherca“). Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s usporiadateľom alebo s organizátorom súťaže a tiež rodinní príslušníci osôb, ktoré sú v pracovnom pomere s usporiadateľom alebo s organizátorom súťaže.

 1. Výhra v súťaži 

Výhrou v súťaži je jedna z variant:

 

Organizátor bude výhry odovzdávať výhercom celkom v štyroch kolách súťaže.  Prvé tri kolá súťaže trvajú dva týždne Obdobia budú zverejnené na webovej stránke. 

Každý súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v každom kole súťaže, tj. celkovo až 4 výhry za celú dobu trvania súťaže.

 1. Pravidlá

Princíp súťaže spočíva v zaregistrovaní unikátnych kódov (ďalej len „kód“) vytlačených na spodnej strane balenia súťažného výrobku zakúpeného spotrebiteľom. Pod súťažným výrobkom sa rozumejú tieto výrobky:

Súťažné kódy je možné zaregistrovať na internetovej stránke  www.somtava.sk po kompletnom vyplnení povinných častí príslušného registračného formulára. Na začiatku registrácie kódu na internetovej stránke súťažiaci vyberie, z akého typu súťažného výrobku kód pochádza (z krabičky, z tabaku na šúľanie alebo z tabaku do dutiniek).

Pre úspešné zaregistrovanie súťažného kódu do súťaže je u rôznych typov súťažného výrobku potrebné dodržať rôzny postup:

Registrácia kódu z krabičky:

Registrácia kódu z tabaku na šúľanie:

Registrácia kódu z tabaku do dutiniek:

Všeobecné informácie k registrácii súťažných kódov a k mechanike súťaže:

Žrebovanie prebehne elektronicky, náhodným výberom prostredníctvom počítačového programu, a to vždy v priebehu nasledujúceho týždňa po skončení každého kola súťaže. 

V žrebovaní každého zo štyroch kôl súťaže sa vyžrebujú:

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto Štatúte a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to predovšetkým v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľmi poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmto Štatútom.

 1. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Účastník berie na vedomie, že usporiadateľ a organizátor môžu osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Registráciou do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, mesto bydliska, prezývka (ďalej len "osobné údaje súťažiacich") organizátorom ako prevádzkovateľom za účelom realizácie súťaže, vyhodnotenia súťaže a odoslania, resp. odovzdania výhry v súťaži; v prípade výhercov budú spracúvané osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a doručovacia adresa (ďalej len "osobné údaje výhercov", osobné údaje súťažiacich a osobné údaje výhercov ďalej spolu len ako „osobné údaje“). Právnym základom na spracovanie osobných údajov súťažiacich v rámci tejto súťaže sú oprávnené záujmy usporiadateľa v súlade s čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Poskytnutie osobných údajov zo strany súťažiaceho je zmluvnou požiadavkou, bez splnenia ktorej sa nebude môcť súťažiaci súťaže zúčastniť a organizátor nebude schopný zabezpečiť priebeh a vyhodnotenie súťaže ako aj odovzdanie výhier. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 60 dní po jej skončení.

Oprávnené záujmy organizátora spočívajú v záujme organizátora na riadnom vyhodnotení súťaže, kontrole splnenia pravidiel súťaže v zmysle tohto Štatútu a na odovzdaní výhier ako aj na preukázaní splnenia pravidiel súťaže v prípade kontroly zo strany dozorných orgánov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov výhercov je plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a plnenie zákonnej povinnosti usporiadateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve, zákona o archívnictve a pod). Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie súťažiacim je povinné, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné sa zúčastniť súťaže a súťaž vyhodnotiť a v prípade výhercu by nebolo možné odovzdať výhru. Osobné údaje výhercov budú spracúvané po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi (zákon o účtovníctve a ďalšie).

Za účelom zabezpečenia doručenia výhry výhercom budú osobné údaje výhercov poskytnuté v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo výhercov aj doručovacej spoločnosti.

Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi nasledovné práva:

(i) právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom organizátor spracúva;

(ii) právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;

(iii) právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

(v) právo na prenositeľnosť údajov, na základe ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov;

(vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu;

(vii) právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 1. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní súťažiaci budú kontaktovaní organizátorom na e-mailovom kontakte uvedenom pri registrácii výherného kódu na  www.somtava.sk. E-mail je odosielaný automaticky v momente žrebovania každého kola súťaže.

 1. Zodpovednosť usporiadateľa

Usporiadateľ nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

 1. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá. Akákoľvek zmena pravidiel súťaže (zmena Štatútu) podľa predchádzajúcej vety sa môže uskutočniť formou písomných číslovaných dodatkov k tomuto Štatútu. Zmena Štatútu nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.somtava.sk.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhoduje usporiadateľ. Usporiadateľ a organizátor sú tiež oprávnení kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným konaním alebo ak by akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa a organizátora alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie organizátora je konečné.

 1. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u Usporiadateľa akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte.

Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh akcie, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 1. 9. 2023

ZÁSADY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb na webovej adrese  http://www.somtava.sk (ďalej len „Web“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Účelom tohto dokumentu je vysvetliť, ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb – registrovaných osôb na webe, aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona.


1 Požiadavky veku 

Pre vstup na Web a možnosť registrácie je v nadväznosti na platné právne predpisy stanovená veková hranica najmenej 18 rokov. Vedome tak Usporiadateľ ani Organizátor nespracovávajú osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V prípade, že sa registrovaný používateľ domnieva, že jeho dieťa alebo iná osoba mladšia ako 18 rokov poskytla svoje osobné údaje, je povinný o tejto skutočnosti informovať Usporiadateľa alebo Organizátora. Tí v prípade potvrdenia podozrenia, že skutočne došlo k spracovávaniu osobných údajov osoby mladšej ako 18 rokov, okamžite takéto osobné údaje zlikvidujú.


SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII NA WEBE 
1 Totožnosť Správcu a kontaktné údaje 

Správcom osobných údajov je spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – metská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811, DIČ: 2021888033, zaregistrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B („Správca“ alebo „Usporiadateľ“). Správcu možno kontaktovať e-mailom na elektronickej adrese: info@somtava.sk


2 Spracovávané osobné údaje 

Osobné údaje sú pre účely konania spotrebiteľskej súťaže. Ide o nasledujúce osobné údaje získané priamo od Účastníkov: 1. Meno a priezvisko
 2. Telefónne číslo
 3. E-mail
 4. Mesto3 Účel spracovania – Plnenie zmluvy 

Osobné údaje sú spracovávané za účelom registrácie do propagačnej akcie, zaistenia riadneho priebehu akcie, evidenciu Účastníkov v akcii a komunikácii s Účastníkmi Akcie.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, s ohľadom na podobu Akcie však neposkytnutie osobných údajov alebo uvedenie nesprávnych údajov má za následok nemožnosť účasti na Akcii.4 Spôsob spracovania

Za spracovanie osobných údajov zodpovedá Správca svojimi jednotlivými poverenými zamestnancami či spracovateľom, ktorým je spoločnosť Socialsharks, s.r.o., so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00, Praha 7, identifikačné číslo osoby 01417070, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206086 (ďalej len „Spracovateľ“).Osobné údaje budú spracovávané neautomatizovaným spôsobom, vždy za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, hlavne opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky osoby, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu. Osobné údaje nebudú odovzdané mimo Európsku Úniu alebo medzinárodnej organizácii.


5 Doba spracovania

Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje po nevyhnutne dlhú dobu k zaisteniu účelu spracovania, tj. po dobu prípravy, organizácie a vyhodnotenia Akcie, jedine, že bude dlhšie uchovávanie určitých osobných údajov odôvodnené potrebou ochrany práv Správcu alebo na určenie, výkon či obhajobu jeho právnych nárokov.


LOGY TRETÍCH STRÁN A TECHNOLÓGIE TYPU COOKIES 
1 Logy tretích strán 

V rámci skvalitňovania služieb a zaistenia plnej funkcionality webu dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií, ktoré slúžia k vyhodnocovaniu činnosti užívateľov na webe za účelom štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe. Internetový prehliadač (browser) Účastníka tak automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/a (tzv. Referer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý Vaše zariadenie momentálne používa, vychádzajúce nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača.


2 Cookies 

V rámci webu používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve nášho webu uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítaniu Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, jedine, že by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo „session cookies“). To znamená, že existujú len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dňa, prípadne do ich manuálneho zmazania používateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

Používaním webu súhlasíte s použitím cookies. Môžete ich vymazať alebo vopred odmietnuť ich používanie voľbou v príslušnom nastavení v prehliadači. Ak tak učiníte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite web, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Využívanie cookies možno upraviť nebo obmedziť takto:

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na  www.AboutCookies.org.

Na Webovej stránke používame tieto cookies:

 1. Súbory cookies vyžadované k činnosti Webovej stránky, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie plnej funkčnosti využívania našej Webové stránky a slúži rovnako k zaisteniu funkčnosti uplatňovania unikátnych kódov za vstupenky na akcie, tzv. technické cookies (doba trvania cookies: 30 dní); Názov Cookies, Názov tretej strany, Popis _ ga, _gid, _gat (doba trvania daná Google Analytics Skvalitnenie služieb treťou stranou)3 Google Analytics 

Na webe využívame Google Analytics. Táto služba používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúcu analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní webu (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Sledovanie pomocí technológie Google Analytics môžete zakázať nainštalovaním prídavného modulu Google Analytics Opt-Out Browser do svojho súčasného prehliadača. Ďalšie informácie sú k dispozícii na https://policies.google.com/privacy .PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Správcu:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);

 

 1. ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie aobdržať kópiu osobných úddajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 1. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 1. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 1. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 1. získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone („právo na prenosnosť“);
 1. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 1. namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 1. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 1. pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.


Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb

spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.


Právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní:

- poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;

- e-mailom na adresu info@somtava.skPrávo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas:

- poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;


- e-mailom na adresu info@somtava.sk

 

KONTAKT

Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov smerujte prosím na e-mailovú adresu info@somtava.sk alebo písomne na adresu Správca.

Tieto Zásady sme oprávnení kedykoľvek meniť podľa potreby v nadväznosti na aktuálny stav legislatívy. V takomto prípade Vás o takejto zmene včas vyrozumieme.

Dňa 1. 9. 2023

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČEL MARKETINGU

 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) Týmto potvrdzujem, že som fajčiar/ka a dovŕšil/a som osemnásť (18) rokov, mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a mesto (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, usporiadateľovi súťaže „Sprav si radosť a vyhraj s Camel“ (ďalej len „spotrebiteľská súťaž“), spoločnosti JTI Slovak Republic, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – metská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811, DIČ: 2021888033., zaregistrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), na účel marketingu.Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle a je daný od jeho udelenia do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia spotrebiteľskej súťaže. Pred získaním Osobných údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateľa som bol/-a ako dotknutá osoba Prevádzkovateľom informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: Prenos Osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Pri spracúvaní Osobných údajov, ktorých sa týka tento súhlas, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Ako dotknutá osoba som oprávnená/-ý kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) e-mailovou správou zaslanou na adresu: info@somtava.sk,
 2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke,
 3. c) osobne v sídle prevádzkovateľa, na adrese: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

 

Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Týmto ako dotknutá osoba zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ pred získaním Osobných údajov poskytol informácie podľa čl. 13 Nariadenia.

Ahoj!
Máš aspoň 18 rokov a si fajčiar?
Ak áno, klikni na tento boxík a poď súťažiť o ikonické ceny!